Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), poskytujeme nasledujúce informácie:

 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

 

Prevádzkovateľom e-shopu na webovej stránke eshop.oldherold.sk , v ktorom sú spracúvané Vaše osobné údaje je:

 

OLD HEROLD, s.r.o.

Bratislavská 36

911 05 Trenčín

 

IČO: 36 380 547

DIČ: 2020102513

IČ DPH: SK2020102513

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 11296/R

 

Kontakt:

Telefónne číslo: +421 32 6563 211

Kontaktný e-mail: eshop@oldherold.sk

Webová stránka: www.oldherold.sk

 

Dotknutá osoba

 

Tou sa rozumie fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Môže to byť:

 

- akákoľvek fyzická osoba, ktorá objednáva tovar alebo služby ponúkané e-shopom

- akákoľvek fyzická osoba, ktorá je oprávneným zástupcom kupujúceho, ktorý objednáva tovar alebo služby ponúkané v e-shope (v akomkoľvek právnom vzťahu ku kupujúcemu)

- akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webové stránky e-shopu 

 

 

Rozsah osobných údajov

 

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame tak, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich kupujúcich, tak aj osobné údaje našich potenciálnych kupujúcich. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 

- Základné údaje: titul, meno a priezvisko, doručovacia adresa, fakturačná adresa, prípadne IČO, DIČ ak ste podnikateľ

- Kontaktné údaje: e-mail, telefónne číslo

- Iné elektronické údaje: IP adresa, cookies

- Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho e-shopu, informačného newslettra a podobne

- Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s Vami v elektronickej, alebo písomnej podobe

- Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.

 

Účely a právne základy spracúvania osobných údajov

 

Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom vybavenia Vašej objednávky a výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom (spracovania objednávok a faktúr, spracovania platieb za objednaný tovar, poskytnutia informácií o stave objednávky, prípadného poskytnutia zliav, doručenia objednaného tovaru). Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky, poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany prevádzkovateľa plniť. Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je zmluva, a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

Ďalej budeme Vaše osobné údaje spracovávať za účelom zasielanie obchodných oznamov (newsletter), za účelom skvalitňovania služieb a za účelom výkonu ďalších marketingových aktivít. Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je súhlas, a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti účtovníctva a obchodnej agendy je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, Občiansky zákonník, a podobne). Právnym základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti, a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

Kategórie príjemcov osobných údajov

 

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 

- Kuriérske a prepravné spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o. so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217

- Poskytovatelia platobných služieb

- Poskytovatelia IT služieb a sociálnych sietí Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

- Marketingové agentúry Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, ČR, IČO: 02387727

- Ďalej advokátske a právne kancelárie, účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia, znalci a súdny znalci, inkasné spoločnosti a exekútori, súdy a orgány činné v trestnom konaní

 

Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín

 

Ani jednou z našich spracovateľských činností nebudeme Vaše osobné údaje prenášať do tretích krajín (to znamená mimo EÚ alebo EHP).

 

Doba uchovávania osobných údajov

 

 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

- po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (najdlhšie po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)

 

- po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznamov (newsletter), skvalitňovania našich služieb a  výkonu ďalších marketingových aktivít, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu

 

- po dobu, ktorú ukladá zákon

 

-  prípadne budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu ktorá je opodstatnená vzhľadom k nášmu oprávnenému záujmu (najdlhšie po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)

 

Práva dotknutých osôb

 

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva:

 

- Máte právo na prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

- Máte právo na opravu, pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.

- Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne (nie však v prípade ochrany právnych nárokov prevádzkovateľa a počas doby povinnej archivácie podľa Registratúrneho poriadku).

- Máte právo namietať, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu. Na základe námietky Vaše osobné údaje prestaneme spracúvať.

- Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

- Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme osobné údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

- Máte právo na prenosnosť osobných údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

- Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: + 421 2 32 31 32 14, email: dozor@pdp.gov.sk.

 

Kde a ako môžete svoje práva uplatniť

 

Vaše práva si môžete uplatniť:

osobne alebo písomne na adrese Bratislavská 36, 911 05 Trenčín

telefonicky: +421 32 6563 211

elektronicky e-mailom: oldherold@oldherold.sk