Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky


Pred nákupom a využitím našich služieb si prosím pozorne prečítajte nižšie uvedené podmienky a upozornenia. Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi Vami ako kupujúcim a spoločnosťou OLD HEROLD, s.r.o. ako predávajúcim.

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky (ďalej len ako „VOP“) sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu eshop.oldherold.sk a upresňujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim. VOP sú stanovené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou medzi predávajúcim a kupujúcim uvedené inak.


Prevádzkovateľom internetového obchodu a predávajúcim sa rozumie spoločnosť:


OLD HEROLD, s.r.o.
Bratislavská 36
911 05 Trenčín
IČO: 36 380 547
DIČ: 2020102513
IČ DPH: SK2020102513


Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 11296/R

 

Povolenie na distribúciu liehu číslo č. 667331000088


Telefónne číslo: +421 32 6563 286


Kontaktný e-mail: eshop@oldherold.sk


2. OBJEDNÁVANIE TOVARU, UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY


2.1. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na internetovej stránke internetového obchodu zasiela kupujúci návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Predmetom kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „Objednávka“).

2.2. Kupujúci je povinný v objednávkovom formulári uviesť presné a pravdivé údaje. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou musí mať v čase nákupu alkoholických nápojov minimálne 18 rokov.

2.3. Objednávka uskutočnená prostredníctvom internetovej stránky internetového obchodu je záväzná. Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so znením týchto VOP ako aj ich príloh a s cenou objednaných tovarov a služieb.

2.4. Následne po odoslaní Objednávky zašle predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho automaticky generované oznámenie o prijatí Objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu  kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho Objednávky.

2.5. Potvrdenie doručenia objednávky obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená Objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.6. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola Objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

2.7. Kúpna zmluva je uzavretá doručením potvrdenia objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu. Takto uzatvorenú kúpnu zmluvu nie je možné jednostranne meniť. Uzatvorenú kúpnu zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán.


3. KÚPNA CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY


3.1. Kúpna cena za tovar, uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu je uvedená aj s daňou z pridanej hodnoty vrátane ostatných daní, vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.


3.2. Kúpna cena nezahŕňa cenu za doručenie tovaru na miesto určenia alebo iné súvisiace služby. Táto čiastka je pripočítaná k cene tovaru. Vynesenie tovaru a náklady s tým súvisiace nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.


3.3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke elektronického obchodu. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Predávajúci je viazaný cenou v momente potvrdenia prijatia Objednávky, okrem prípadu ak vo zverejnenej cene došlo k chybe v písaní.


3.4. Kúpnu cenu vrátane nákladov za prepravu či iné príplatkové služby zaplatí kupujúci vopred zvoleným spôsobom platby, ktorý si zvolí a vyznačí v Objednávke:


- v hotovosti/platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru,
- dobierkou, pri prevzatí tovaru od kuriérskej alebo prepravnej služby,
- bezhotovostným prevodom vopred na bankový účet predávajúceho,
- platba kartou vopred na bankový účet predávajúceho.


3.5. Daňový doklad je zasielaný elektronickou formou na emailovú adresu kupujúceho, ktorú kupujúci uviedol v Objednávke. V prípade, ak nie je predávajúci schopný tovar dodať za určených podmienok a úhrada kúpnej ceny už prebehla, predávajúci vráti celú kúpnu cenu kupujúcemu, spôsobom dohodnutým medzi predávajúcim a kupujúcim.


3.6. Ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu v lehote splatnosti, Objednávka bude zrušená a zároveň zanikne obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.


3.7. Poplatky za prepravu sú nasledovné:


- osobný odber: Zadarmo


- kuriérska služba - Slovak Parcel Service s.r.o.:

0 kg – 3 kg – 4,50 €
3,01 kg – 6 kg – 5,00 €
6,01 kg – 10kg – 5,80 €
10 kg – 17 kg – 6,70 €
17,01 kg – 70 kg - Zadarmo


Pri voľbe dobierky je dobierkový poplatok účtovaný vo výške 1,30 €.


Poplatok za dobierku bude pripočítaný k cene objednaného tovaru. Pri zmene poplatku za dobierku zo strany kuriérskej alebo prepravnej služby si predávajúci vyhradzuje právo upraviť cenu podľa ich cenníka.


Poplatok za prepravu je platný len pre doručenie v rámci Slovenskej republiky. Doručenie do zahraničia bude uskutočnené len na základe dohody predávajúceho s kupujúcim.


4. DODACIE PODMIENKY


4.1. Kupujúci je povinný na základe odoslanej a potvrdenej Objednávky:


- zaplatiť predávajúcemu za tovar dohodnutú cenu v dohodnutej lehote splatnosti,
- prevziať objednaný a dodaný tovar,
- pri preberaní tovaru prekontrolovať neporušenosť obalu a aj samotný tovar, v prípade, že si kupujúci objednaný tovar neprevezme bez udania dôvodu, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody,
- potvrdiť prevzatie tovaru svojim podpisom, alebo podpisom ním poverenej tretej osoby.


4.2. Predávajúci je povinný na základe prijatej a potvrdenej Objednávky:


- dodať tovar bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia Objednávky. V prípade dlhšej dodacej lehoty bude predávajúci kupujúceho informovať o predpokladanom termín expedície telefonicky alebo e-mailom bezodkladne po odoslaní Objednávky,
- dodať tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene.


4.3 Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, že jeho Objednávka je pripravená na výdaj/expedíciu.


4.4. Predávajúci nezodpovedá za:


- oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou alebo prepravnou službou,
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho,
- za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou alebo prepravnou službou,
- výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí tovaru kupujúci zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôže byť považovaný za oprávnenú reklamáciu.


4.5. Miestom dodania tovaru sa rozumie adresa kupujúceho alebo iné miesto uvedené v Objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb kuriérskej alebo prepravnej služby, ak nebude v Objednávke vyslovene dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy podľa článku 6. týchto VOP, tovar neprevezme vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov (vrátane všetkých príplatkov) na doručenie Objednávky, ako aj nákladov za spätnú prepravu tovaru späť k predávajúcemu. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar inej tretej osobe.


4.6. V prípade pochybností o veku kupujúceho je kupujúci povinný preukázať predávajúcemu alebo kuriérskej službe, alebo prepravnej službe, že dosiahol vek 18 rokov vierohodným dokladom, inak je predávajúci, alebo kuriérska služba, alebo prepravná služba oprávnená odoprieť dodanie tovaru.


4.7. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu na dohodnutom mieste, a prevzatím tovaru prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.


5. REKLAMÁCIA TOVARU


5.1. Pri dodaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať zásielku s tovarom a pri zistení jej poškodenia (nekompletnosť alebo poškodenie zásielky), musí za prítomnosti prepravcu (kuriérskej alebo prepravnej služby) vyhotoviť záznam o jej poškodení (škodový protokol). Za poškodenie tovaru počas dopravy nesie zodpovednosť prepravca (kuriérska alebo prepravná služba). Akékoľvek neskoršie reklamácie na fyzické porušenie zásielky alebo tovaru nebudú akceptované. V prípade prevzatia zásielky s tovarom aj napriek akémukoľvek poškodeniu je kupujúci povinný uviesť do preberacieho protokolu, že preberá zásielku s výhradou. Ak je tovar v poriadku kupujúci podpisom preberacieho protokolu prepravcovi (kuriérskej alebo prepravnej službe) potvrdzuje, že zásielku s tovarom prevzal úplnú a nepoškodenú.


5.2. Na základe vyhotoveného záznamu o poškodení (škodového protokolu) bude kupujúcemu, po ukončení škodovej udalosti s prepravcom (kuriérskou alebo prepravnou službou), poskytnutá primeraná zľava alebo nový tovar.


5.3. Predávajúci nezodpovedá za žiadne vady tovaru, ktoré boli spôsobené konaním kupujúceho, alebo ktoré boli spôsobené zlou manipuláciou a skladovaním tovaru.


5.4 V prípade, že tovar po prevzatí kupujúcim je v rozpore s kúpnou zmluvou (rozdiely v množstve, rozdiely druhu tovaru, či chyby tovaru) predávajúci zodpovedá za tieto vady.


5.5. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru (rozdiely v množstve, rozdiely druhu tovaru, či chyby tovaru), ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe (ďalej len ako „záručná doba“). Pri tovare potravinárskeho charakteru sa záručnou dobou rozumie dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti tovaru. Tovar, ktorý nemusí mať uvedenú záručnú dobu a nepotravinársky tovar podlieha zákonnej záručnej dobe.


5.6. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu tovaru bez zbytočného odkladu po zistení vady tovaru, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, inak práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú.


5.7. Reklamácie alebo sťažnosti možno zasielať písomne na adresu sídla predávajúceho alebo aj na jeho e-mailovú adresu eshop@oldherold.sk. Kupujúci musí preukázateľne dokázať kúpu tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu (napr. daňovým dokladom, číslom objednávky). K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch zaslať predmetný reklamovaný tovar (avšak nezasielať reklamovaný tovar na dobierku), keď to nie je možné fotodokumentáciu reklamovaného tovaru. Reklamovaný tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy  nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu.  Predávajúci posúdi reklamáciu v zákonom stanovených lehotách.


5.8. V prípade oprávnenosti reklamácie kupujúceho predávajúci podľa povahy zistenej vady buď poskytne primeranú zľavu alebo nový tovar. Ak by nároky kupujúceho z vád tovaru nemohli byť uspokojené žiadnym z týchto spôsobov, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy.


5.9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.


6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY KUPUJÚCIM A STORNO OBJEDNÁVKY


6.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.


6.2. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, netýka sa to tovaru určeného na priamu spotrebu.


6.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme objednaný tovar.


6.4. Kupujúci musí urobiť odstúpenie od zmluvy spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho alebo na jeho e-mailovú adresu eshop@oldherold.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.


6.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí byť urobené pomocou formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 týchto VOP alebo musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa prílohy č. 1 týchto VOP, najmä identifikáciu a adresu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, špecifikáciu tovaru.


6.6. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar vrátený na dobierku predávajúci nepreberá. Vrátený tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto VOP sa
považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.


6.8. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.


6.9. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto VOP pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.


6.10. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženiem odnoty tovaru a ak doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu náhradu škody v plnej výške kúpnej ceny tovaru. Tieto nároky je predávajúci oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny.


6.11. Stornovať Objednávku má kupujúci právo do času kým nebude tovar odovzdaný k preprave bez storno poplatku. To je do času, kým kupujúcemu nebude doručená na e-mailovú adresu informácia o tom, že jeho Objednávka je pripravená na výdaj/expedíciu. Stornovanie už vyexpedovanej Objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v Objednávke. Storno objednávky kupujúci zašle na e-mailovú adresu eshop@oldherold.sk kde uveďte všetky detaily Objednávky, ktorú chcete zrušiť, najmä identifikáciu a adresu kupujúceho, číslo a dátum objednávky. V prípade, ak kupujúci stornuje Objednávku podľa tohto bodu týchto VOP, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od stornovania Objednávky.


7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Ochrana osobných údajov na účely prevádzky internetového obchodu je uvedená v samostatnom dokumente - Ochrana osobných údajov tu.


8. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV


8.1. Ak nie je kupujúci spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (elektronicky e-mailom na eshop@oldherold.sk). Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS") podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ARS"). 8.2. Subjektmi ARS sú orgány alternatívneho riešenia sporov a oprávnené právnické osoby zapísané v zozname podľa § 3 Zákona o ARS. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty ARS, právo voľby, ktorému z nich podá návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, má Kupujúci.


9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


9.1. Orgány dozoru:


Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
http://www.soi.sk


Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Nemocničná 722, 911 01 Trenčín
tel. č. 032/650 95 11
http://www.ruvztn.sk


Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín
Súdna 317, 911 01 Trenčín
tel.: 032/652 21 23
www.svps.sk


9.2 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Vo veciach neupravených týmito VOP, základné zásady a princípy obchodných vzťahov upravujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a iných príslušných právnych predpisov.


9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe kúpnej zmluvy budú prednostne riešiť formou zmieru.


9.4. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia.


9.5. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej úpravy zrejmých nesprávností ako aj opravy chýb v počte kusov v množstve, v počte balení ako aj v cene, ktoré vznikli pri písaní, prevádzke a údržbe internetovej stránky internetového obchodu.


9.6. Kupujúci je pred odoslaním Objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal ich a porozumel ich obsahu.


9.7. Tieto VOP sú zverejnené a nadobúdajú účinnosť dňa 01.05.2020.